Herhaal de positieve boodschap

Perry van Kerkhoven

Het is altijd goed te herhalen. Zo is mij al tijdens de opleiding geleerd. Daarom wil ik graag terugkijken op het afgelopen jaar en een aantal positieve ontwikkelingen terughalen.
Ik begin aan het eind. In november adviseerde de VO-Raad de staatssecretaris te kiezen voor diploma’s op maat. Het idee lijkt goed: je krijgt geen diploma op het niveau van je slechtste vak, maar per vak kun je een niveau kiezen. De schrik sloeg me om het hart. Gelukkig zag de Onderwijsraad in dat er meer na-dan voordelen aan dit voorstel zitten. De twee voornaamste nadelen zijn dat de aansluiting op vervolgonderwijs problematisch wordt. Daarnaast wordt de motivatie van leerlingen niet bevorderd als er geen uitdaging voor een hoger niveau is. Het zou niet de eerste keer zijn dat docenten worden geconfronteerd met een overhaast ingevoerde stelselwijziging. Goede tijding voor het onderwijs, goed voor ons.
Terug naar het afgelopen jaar. In willekeurige volgorde wil ik enkele opvallende zaken rond arbeidsvoorwaarden de revue laten passeren. Allereerst was daar ineens de salarisverhoging via het loonakkoord. Deze zomer kende de minister van Binnenlandse Zaken iedere ambtenaar een salarisverhoging toe. De oplossing riep verdeelde reacties op, omdat een risico met de pensioenpremie werd genomen. Ondertussen hebben leden in het po en vo al een salarisverhoging ontvangen. Voor de collega’s in het mbo en hbo is het nog even wachten. www.fvov.nl
Onlangs maakte de Onderwijscoöperatie bekend, dat al bijna 35.000 docenten zich in het lerarenregister hebben ingeschreven. Voor ons als beroepsgroep is het belangrijk dat bevoegde docenten de lessen verzorgen. In het register kun je op laten nemen welke bijscholing je volgt. Dat kan tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken zinnige input zijn.www.registerleraar.nl
Tijdens overleg over de regeldrukagenda kon men concluderen, dat er daadwerkelijk minder regels in het onderwijs zijn en zullen komen. Voor de klas is dat nog niet altijd duidelijk, maar het aantal regels neemt werkelijk af. Uit hetzelfde onderzoek bleek helaas wel, dat schoolleiders allerlei regels bedenken en laten bestaan. Zeker als het bijvoorbeeld om rendementscijfers gaat, wil men graag goed scoren in Elsevier of in Trouw. Dat is zeker niet altijd in het belang van lesgevers. Geef de docent de verantwoordelijkheid over de lesinhoud en de toetsing. Dat is zijn vak. Lees hiervoor Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017.
In het vo zullen veel mensen blij zijn geweest met het nieuws, dat de het verschil tussen de cijfers van schoolexamens en centraal examen niet worden meegenomen in de beoordeling van een school. De onderwijsinspectie merkte op dat die verschillen lang niet altijd op slecht onderwijs zijn terug te voeren. Lesgevers zullen dit beamen: de inhoud van de examens is vaak zo verschillend dat vergelijking lastig is. Vooral voor taaldocenten is dit goed nieuws.
Het abp gaat verantwoorder beleggen. Dat was goed nieuws, nadat was gebleken dat wapenindustrie en bouwers van kerncentrales ook in het pakket zaken. Alle vierduizend bedrijven waarin men belegt, moeten ‘solliciteren’ naar een nieuwe plek. Duurzaamheid en verantwoord ondernemen krijgen meer nadruk. Met meetbare doelstellingen wil men de stofkam door de portefeuille halen. Het abp verwacht dat dit zal leiden tot een even goed rendement op beleggingen. www.abp.nl Voion, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken www.voion.nl . Het project ‘vierslagleren’ is bedoeld om docenten voor tekortvakken te interesseren en docenten in het vo te professionaliseren. Honderdvijftig ervaren docenten kunnen hun master of tweedegraads bevoegdheid halen in een tekortvak. Je krijgt hiervoor zes klokuren per week gedurende twee jaar. Een starter gaat dezelfde bevoegdheid halen en vervangt jou als ervaren docent. Samen werk je naar een bevoegdheid. De school in kwestie krijgt 16.500 euro om gemaakte kosten te vergoeden. Voor starters, leerkrachten uit het po en werkloze docenten met een bevoegdheid waar weinig vraag naar is, kan vierslagleren een stap vooruit betekenen. www.voion/vierslagleren.
Natuurlijk was 2015 niet alleen een jaar van vrolijkheid. Ik heb ook geschreven over de gevolgen van de krimp en andere demografische ontwikkelingen. Ik heb mijn zorg over het advies van Platform Onderwijs 2032 uitgesproken. Maar toch. We hebben een boeiend vak. Laten we samen voor een fatsoenlijke waardering vechten. Dan wordt ook 2016 een mooi jaar.

Facebooktwitterlinkedinmail