Flexibilisering van het voortgezet onderwijs

WAT VIND JE VAN HET ADVIES SCHABEL? > Lees het bericht


Op 17-2-2016 heeft staatssecretaris Sander Dekker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over flexibilisering in het voortgezet onderwijs. Hij borduurt in deze Kamerbrief voort op het Sectorakkoord met de VO-raad voor meer maatwerk in het VO en kondigt wet- en regelgeving aan. Het z.g. maatwerk betreft volgens ons de vakken in de bovenbouw en het eindexamen. De staatssecretaris spreekt over ‘een of meerdere’ vakken maar noemt geen bovengrens. Ook is niet uit de brief op te maken of de kernvakken buiten schot blijven.

De maatregelen die Dekker aankondigt zijn:

  1. Leerlingen krijgen expliciet het recht om vakken op een hoger niveau te volgen. De vraag van de leerling en de ouders wordt leidend.
  2. Als zij zakken, mogen zij herkansen op hun oorspronkelijk niveau.
  3. Als stimulans om op een hoger niveau een of meerdere vakken af te sluiten belooft Dekker de leerlingen een soepeler entree in het vervolgonderwijs. Dit moet echter i.s.m. met het vervolgonderwijs nog onderzocht worden. Er zijn nog geen toezeggingen bekend.

Het bestuur van Levende Talen ziet dat de voorgestelde wet- en regelgeving vooral positief uitvalt voor de kandidaten. Voor de uitvoering zien wij nogal wat bezwaren. De aangekondigde maatregelen doorkruisen de z.g. dispensatiemaatregelen in het eindexamenprogramma die al langer bestaan ( bij voorbeeld eenzijdig begaafden, dyslectici) en ook de mogelijkheid een of meerdere vakken op een hoger niveau af te sluiten. De praktijk van de laatste jaren was echter teleurstellend, steeds minder kandidaten hebben er gebruik van gemaakt. Het omgekeerde kwam meer voor, talentvolle leerlingen in een beperkt aantal  vakken, maar niet sterk genoeg in de andere, slaagden meestal in een lagere onderwijssoort. In de brief geeft de staatssecretaris aan een diploma met  een of meerdere vakken op een lager niveau ongewenst te vinden.

De onderwijswerkgeversorganisaties pleiten voor meer maatwerk: de VO-raad voor ‘ontschotting’, de MBO-raad voor de vormgeving van een ‘maatwerkdiploma VO binnen de beroepsroute’.

In de Kamerbrief wordt niet naar het hoe van de inpassing van al bestaande regelingen verwezen, evenmin naar het afsluiten met certificaten. Levende Talen ziet een lappendeken van allerlei regelingen ontstaan. Kandidaten maken met hulp van de decaan hun keus en de scholen moeten maar zien hoe programma’s en lesroosters kunne worden aangepast. Bij al te veel vrijheid vreest Levende Talen gevolgen voor de waarde van het einddiploma.

Samenvattend zijn de gevolgen van het invoeren van maatwerk in het examenprogramma :

  1. Meer ruimte voor maatwerk betekent allereerst differentiatie in de klas, een aangepaste en mogelijk doelmatigere didactiek.
  2. Er zullen consequenties zijn voor cursusduur en inroostering; de curricula omvatten per schooltype niet altijd dezelfde onderwerpen.
  3. De staatssecretaris is vaag over de randvoorwaarden en extra bekostiging.
  4. Er zijn nog geen afspraken (nieuwe eisen?) met het hoger onderwijs bekend.
  5. Teveel lapwerk in examenprogramma’s kan afbreuk doen aan het civiel effect van het einddiploma.

Levende Talen heeft dit onderwerp ingebracht bij de Onderwijskamer van de FvOv waar ook vertegenwoordigers van het Platform VO (PVVVO) deelnemen en hoopt op een advies van deze gremia over de grenzen aan dit maatwerk, duidelijke randvoorwaarden en afspraken met het hoger onderwijs over aansluiting.

Lees de Kamerbrief hier >

Facebooktwitterlinkedinmail