Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 25 september

Geacht lid,

Corona zet alles op zijn kop. Het virus legde en legt nog steeds allerlei beperkingen op aan fysieke bijeenkomsten. Daarom moesten wij de oorspronkelijk voor 4 april jl. geplande ALV cancelen. Spoedwetgeving (3 april 2020) maakt het evenwel mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven, die tijdelijk te vervangen door communicatie via elektronische middelen. Dan gaat het onder meer om verenigingen die jaarlijks een algemene vergadering moeten houden, zoals de onze. Vandaar dat we dit jaar de ALV op uitzonderlijke wijze zullen houden, namelijk langs digitale weg. En wel op vrijdag 25 september 2020 van 17.00 tot 18.30 uur.

Voor het vergaderen op afstand kiezen we voor zoom. Met het houden van de ALV op 25 september voldoen we aan de verplichting de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te houden. Deze uitzonderlijke situatie brengt met zich mee dat wij als bestuur ons willen beperken tot het agenderen van slechts die punten waartoe onze vereniging statutair gehouden is. Die vindt u hieronder. De vergaderstukken worden u digitaal na aanmelding toegestuurd, minstens een week vóór de ALV. Dan schetsen wij ook de procedure die we willen volgen om – waar dat aan de orde is – tot besluitvorming te komen. Het Jaarverslag 2019 is te vinden onder: https://levendetalen.nl/wp-content/uploads/2020/04/LT-jaarverslag-2019-spreads-def_cor.pdf.

 

Aanmelden vóór 21 september. Dat kan via onderstaande link:

Aanmeldformulier algemene ledenvergadering

 

AGENDA      ALV 25 september 2020

 

17.00 uur             1. Opening en mededelingen

17.15 uur             2. Verslag ALV  2019

17.25 uur             3. Aanbieden jaarverslag 2019 door de secretaris

17.35 uur             4. Financiën

  1. jaarrekening 2019
  2. conceptbegroting 2020
  3. verslag Kascommissie
  4. aanbevelingen Financiële commissie
  5. benoeming nieuw lid Kascommissie

18.00 uur             5. Benoeming nieuwe DB-leden

 

18.10 uur:           6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

18.25 uur:           7. Afsluiting

Facebooktwitterlinkedinmail