Promotiebeurs Dudoc-Alfa

Dudoc-Alfa is een programma dat eerstegraads bevoegde docenten de mogelijkheid biedt om, naast hun baan in het voortgezet onderwijs, vier jaar lang een promotieonderzoek uit te voeren op het terrein van de vakdidactiek van de alfavakken. Het programma komt voort uit het “Actieplan Versterking Lerarenopleidingen in de Geesteswetenschappen”. In dit plan hebben acht faculteiten in de Letteren/Geesteswetenschappen initiatieven geformuleerd die moeten bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het voortgezet onderwijs op het terrein van de geesteswetenschappen. Voor Dudoc-Alfa is een budget van het Ministerie van OC&W beschikbaar dat het mogelijk maakt opnieuw acht promotieprojecten te laten starten op 1 september 2024.
Bent u werkzaam als eerstegraads bevoegd docent in een van de alfavakken in het voortgezet onderwijs, dan kunt u een aanvraag indienen op een van de onderzoeksthema’s zoals omschreven in het Dudoc-Alfa programma. Een van de voorwaarden is dat u een aanstelling voor onbepaalde tijd heeft en op het moment van het indienen van een aanvraag minstens een jaar in dienst bent bij een onderwijsinstelling gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bent u al gestart met een promotieonderzoek, dan kunt u ook reageren. Met de promotiebeurs kan gedurende vier jaar een vervanger worden aangesteld voor maximaal 0,6 fte.
Verdere details kunt u vinden op onze website.
Wij stellen het op prijs als u ook anderen in uw omgeving op de hoogte zou willen stellen van deze uitnodiging tot het indienen van plannen voor promotieonderzoek.
Daarnaast willen wij u via deze weg graag wijzen op het digitale loket voor Onderzoeksbeurzen voor Docenten op de website van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het loket laat zien welke verschillende subsidies er beschikbaar zijn waarmee docenten promotie- of postdoconderzoek kunnen doen in combinatie met hun werk voor de klas. Daarnaast biedt het loket bezoekers ook een keuzehulp die inzichtelijk maakt voor welke beurs een docent in aanmerking kan komen.
Namens de decanen van de Faculteiten Letteren/Geesteswetenschappen van de Universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Utrecht, de Open Universiteit en de Vrije Universiteit, in samenwerking met het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen,
De Stuurgroep Vakdidactiek Geesteswetenschappen.
DUDOC staat voor Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten ALFA staat hier voor de volgende schoolvakken: Filosofie, Geschiedenis en staatsinrichting, Godsdienst en levensbeschouwing, Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur, Kunstgeschiedenis, CKV en Kunst algemeen, Moderne Vreemde Talen, Muziek en Nederlands.

Facebooktwitterlinkedinmail