BETALING CONTRIBUTIE

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Levende Talen stuurt geen acceptgiro’s meer toe. Verwerking via een bank brengt voor Levende Talen kosten met zich mee. Daarom heeft betaling via Ideal, internetbankieren of een machtiging tot automatische afschrijving de voorkeur. U kunt ook betalen met een overschrijvingskaart van uw eigen bank. Automatische incasso is niet mogelijk voor leden die in het buitenland wonen.

Klik hier om te lezen hoe u uw contributie kunt betalen.

Klik hier  voor het machtigingsformulier voor doorlopende incassomachtiging contributie, als u van deze betaalwijze gebruik wilt maken.

Retributie door de werkgever / verklaring contributie
Omdat Levende Talen is aangesloten via de Federatie Onderwijsvakverenigingen (FvOv) bij de CMHF/MHP kan inschrijving alleen plaatsvinden op uw privé adres en als uit de tenaamstelling van uw bankrekening blijkt dat u persoonlijk de rekeninghouder bent.
U kunt de contributie bij de meeste werkgevers in het onderwijs achteraf aan het eind van het jaar met uw bruto-inkomen laten verrekenen. Als u als lid bent ingelogd, dan ziet u links de optie ‘Verklaring contributie’. Als uw contributie is betaald en door het bureau ingeboekt, dan kunt u via deze optie een verklaring openen, afdrukken en deze indienen bij de administratie van uw school. Dat dient meestal in de maand november te gebeuren.

Niet tijdige betaling
Aan leden die niet tijdig hebben betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Blijft betaling binnen vier weken na de datum van de betalingsherinnering achterwege dan volgt een eerste aanmaning en wordt er € 7 administratiekosten in rekening gebracht.
Betalen leden vervolgens nog niet binnen twee weken na de datum van de eerste aanmaning dan volgt een tweede aanmaning. De administratiekosten worden dan verhoogd tot €11.
Wordt de contributie uiteindelijk niet betaald dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Dit bureau vordert zo nodig met inschakeling van een deurwaarder de contributie in en tevens de gebruikelijke opslagen, de wettelijke rente en andere bijkomende kosten, alles voor rekening van het betreffende lid.

Uitstel van betaling
Leden die niet in staat zijn tijdig te betalen kunnen een schriftelijk beargumenteerd verzoek voor een andere betalingsregeling indienen bij de penningmeester van Levende Talen.

Wijziging van soort lidmaatschap
Omzetting naar een andere categorie wegens veranderde omstandigheden dient schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvraag moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar op het LT-bureau zijn ontvangen. De benodigde bewijsstukken dienen met de aanvraag te worden meegestuurd. Wijzigingen worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd.

Adreswijziging
Een ledenadministratie kan alleen goed werken als de gegevens actueel zijn. Wij stellen het dan ook op prijs als u wijzigingen (adressen, soort lidmaatschap, werksituatie e.d.) tijdig en doorgeeft?
U kunt zelf uw adres wijzigen als u op www.levendetalen.nl inlogt met uw lidnummer en uw pin. Ga naar ‘Mijn gegevens’, pas uw adres aan en kijk bij die gelegenheid of alle overige gegevens ook nog kloppen. Voor Levende Talen als belangenbehartiger is het bijvoorbeeld van groot belang te weten, waar u werkt. Zorg er ook voor dat uw e-mail adres nog klopt. Dan kunnen wij u snel bereiken in situaties, waarin dat voor u interessant kan zijn.