Nieuws

Algemene ledenvergadering 27 maart

Vorig jaar kon de ALV niet op de gebruikelijke wijze plaatshebben. Corona speelt ons nog steeds parten, legt nog steeds beperkingen op aan fysieke bijeenkomsten. Daarom zal ook dit jaar de ALV langs digitale weg worden gehouden. En wel op zaterdag 27 maart 2021 van 10.30 tot 12.00 uur.

Voor het vergaderen kiezen we voor Microsoft Teams. Evenals vorig jaar willen wij ons als bestuur beperken tot het agenderen van slechts die punten waartoe onze vereniging statutair gehouden is. Die vindt u hieronder.

Onder punt 5 – dat gaat over de benoeming van een nieuwe voorzitter – willen we ook de vraag aan de orde stellen wie vicevoorzitter van de vereniging kan worden. Artikel 11, lid 2 van onze statuten bepaalt dat het bestuur uit zijn midden een vicevoorzitter kiest, welke vicevoorzitter tevens voorzitter is van een sectie. Kan dit in plaats van een voorzitter van een sectie ook een lid van het bestuur van een sectie zijn?

De vergaderstukken worden u digitaal na aanmelding toegestuurd, minstens een week vóór de ALV. Dan schetsen wij ook de procedure die we willen volgen om – waar dat aan de orde is – tot besluitvorming te komen.

 

Aanmelden vóór 17 maart a.s. Dat kan via onderstaande link:

Aanmeldformulier algemene ledenvergadering

 

AGENDA      ALV 27 maart 2021

 

10.30 uur             1. Opening en mededelingen

 

10.45 uur             2. Verslag ALV 25 september 2020

 

10.55 uur             3. Aanbieden Jaarverslag 2020 door de secretaris

 

11.05 uur             4. Financiën

  • jaarrekening 2020
  • conceptbegroting 2021
  • verslag Kascommissie
  • aanbevelingen Financiële commissie
  • benoeming nieuw lid Kascommissie

 

11.35 uur             5. Benoeming nieuw DB-lid

 

11.55 uur:           6. Wat verder ter tafel komt en rondvraag

 

12.00 uur:           7. Afsluiting

 

 

 


Over ons

Levende Talen zet zich in voor de bevordering en de ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen via de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, de sociale media, de website www.levendetalen.nl en via de websites, sociale media en nieuwsbrieven van de talensecties. Levende Talen is als lid van de Federatie van Onderwijs-vakorganisaties (FvOv) aangesloten bij de vakcentrale CMHF/VCP om ook in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer de belangen van haar leden te kunnen behartigen. Levende Talen is opgericht in 1911 en is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland. De leden zijn afkomstig uit alle sectoren van het onderwijs; ze maken deel uit van de secties Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Fries, Italiaans, Limburgs, Nederlands (met NT2), Nederlandse Gebarentaal, Nedersaksisch, Papiaments, Pools, Russisch, Spaans of Turks