Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door de Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT). In artikel 1 en 2 van de statuten van de VLLT wordt de doelstelling van vereniging beschreven.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites die door Levende Talen worden gepubliceerd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Levende Talen verwerkt persoonsgegevens van haar leden en bezoekers van activiteiten die door Levende Talen worden georganiseerd.

We verwerken de volgende gegevens in onze ledenadministratie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • E-mailadres
 • School (naam, adres en BRIN-nummer)
 • Lesbevoegdheid

Waarom we gegevens nodig hebben

Levende Talen verwerkt de persoonsgegeven voor de volgende doelen:

 • Facturatie van de contributie
 • Facturatie van deelname aan evenementen
 • Verzending van het vakblad Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering en andere bijeenkomsten
 • Uitvoeren van vakbondstaken
 • Toegang tot delen van de website die alleen voor leden beschikbaar zijn

Hoe lang we gegevens bewaren

Levende Talen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om bovenstaande doelen te realiseren. Levende Talen voldoet aan de wettelijke bewaartermijn(en).

Delen met anderen

Levende Talen zal persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Levende Talen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is om activiteiten gerelateerd aan het lidmaatschap of bezoek aan een door Levende Talen georganiseerde activiteit noodzakelijk is  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Sommige taken voeren wij niet zelf uit, maar worden door partners uitgevoerd. Het betreft de volgende activiteiten en partners:

 • Verzending van de tijdschriften gebeurt via Pharos (Nijmegen);
 • Vakbondscommunicatie wordt verzorgd door de Federatie van Onderwijsvakorganisaties;
 • Ledenadministratie online bij Antenna b.v.
 • Juridische dienst bij Unie/NFTO
 • Boekhouding in het pakket Exact.nl;
 • Hosting website bij Antenna b.v. en Van Ingen Automatisering
 • E-mail via Office365 en bij Van Ingen Automatisering

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht om de geregistreerde persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt hiervoor inloggen op de website met uw lidmaatschapsnummer of contact opnemen met het Bureau.

 

Beveiliging

Levende Talen neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Bureau.

Levende Talen heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • Computers worden middels beveiligingsupdates, wachtwoorden en versleuteling van de harde schijf beveiligd.