OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Zij dient vóór 1 december van het lopende contributiejaar op het LT-bureau binnen te zijn. Leden ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van hun opzegging.
Uw contributie over het lopende jaar en eventuele achterstallige contributie blijft u onverminderd verschuldigd. Zodra uw betaling is ontvangen, kan de opzegging worden geëffectueerd.

U kunt uw lidmaatschap op zeggen door een e-mail te sturen naar bureau@levendetalen.nl of een brief te sturen naar Levende Talen, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.