WERKGROEPEN

Binnen Levende Talen kunnen werkgroepen in het leven worden geroepen. Een werkgroep is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een vaksectie.

Degene die het initiatief neemt voor het instellen van een werkgroep:

  • maakt de noodzaak dan wel wenselijkheid van het oprichten van een werkgroep aannemelijk
  • maakt het doel van de werkgroep duidelijk
  • de weg om dat doel te bereiken
  • de menskracht en middelen die daarvoor nodig zijn
  • de animo onder leden van de vereniging voor doel en deelname aan de werkgroep
  • de duur van instelling van de werkgroep.

Een werkgroep kan verschillende vormen aannemen. Bijvoorbeeld van een platform of netwerk. Levende Talen kent:

  • Het platform van lerarenopleiders MVT eerste en tweede graad. Het platform organiseert overleg. Levende Talen ondersteunt door advies en facilitering.
  • Vedocep, het netwerk van docenten Engels aan de Pabo’s. Vedocep maakt deel uit van de sectie Engels:vedocep-levendetalen.nl. Doel is door informatie-uitwisseling en scholing de expertise van docenten Engels aan de Pabo’s en hun netwerk te vergroten.
  • Werkgroep “Platform Taalgericht Vakonderwijs”. Met deze werkgroep beogen we kennis en ervaring te bundelen en te verspreiden rond taalontwikkelend lesgeven bij talenvakken en andere vakken, in het bijzonder binnen voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Inzichten rond taalgericht lesgeven werden de afgelopen twintig jaar ontwikkeld en uitgewisseld in een unieke, multidisciplinaire samenwerking van circa 15 onderwijsinstellingen die zich verenigden als Platform Taalgericht Vakonderwijs. De huidige missie luidt: ‘Het Platform Taalgericht Vakonderwijs wil kennis en ervaringen op het gebied van taalgericht vakonderwijs samenbrengen, uitwisselen, verbreden, verdiepen, verspreiden en in de lespraktijk (doen) uitwerken om de leerresultaten van leerlingen te verbeteren en gelijke kansen te bevorderen.’  Deelnemende instellingen zijn (eerste- en tweedegraads) lerarenopleidingen, expertisecentra, lectoraten, landelijke pedagogische centra en andere ondersteunings- en adviesinstellingen. De SLO coördineerde tot voor kort het werk en beheert de website taalgerichtvakonderwijs.nl. Het Platform geniet landelijke bekendheid door haar conferenties, publicaties (o.a. het Handboek Taalgericht Vakonderwijs en de reeks Werken aan Vaktaal) en de genoemde website.