Author Archives: beheer

Speciale projecten

Voor het aanvragen van speciale projecten – te denken valt aan een extra studiedag voor de sectie of een speciale uitgave bij LTM – is het mogelijk dat de vereniging LT bijspringt om het financieel haalbaar te maken. Daarvoor gelden de volgende regels: 1. In principe vallen speciale projecten onder de verantwoordelijkheid van het desbetreffende vaksectiebestuur. Mocht echter in aanloop al blijken dat zo’n project financieel niet haalbaar is zonder steun van de vereniging LT dan is tijdig overleg met DB en HB

Werkgroepen

Binnen Levende Talen kunnen werkgroepen in het leven worden geroepen. Een werkgroep is niet noodzakelijkerwijs gebonden aan een vaksectie. Bij de installatie van de werkgroep worden de volgende zaken afgesproken: – deelnemers en verantwoordelijken (en hun verantwoordelijkheden) – doelgroep – werkduur – budget – eventuele vergoedingen aan de leden van de werkgroep – beoogd resultaat Na afloop van de werkzaamheden legt de werkgroep verantwoording af aan het hoofdbestuur over de inhoudelijke werkzaamheden en over de besteding van de gelden. In

Platform Lerarenopleiders MVT

Het platform organiseert een overleg voor informatie-uitwisseling en scholing van lerarenopleiders met als doel hun expertise en netwerken te vergroten. Levende Talen ondersteunt door advies en facilitering. Levende Talen heeft twee platforms van lerarenopleiders MVT: 1 Het platform van lerarenopleiders eerste en tweede graad. 2 De Vedocep, het netwerk van docenten Engels aan de Pabo’s. www.vedocep-levendetalen.nl

Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de belangrijkste onderwijs-beroepsverenigingen in Nederland en werkt samen met leraren uit alle onderwijssectoren. Het doel: een sterke beroepsgroep. Het motto is: van u, voor u en door u. Via deelname aan het PVVVO is de vereniging vertegenwoordigd in het bestuur. Namens diverse secties nemen LT-leden deel in de LAR (lerarenadviesraad). www.onderwijscooperatie.nl

Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen

  Begelei­d­ing van dyslec­tis­che leer­lin­gen bij het leren van een vreemde taal Dyslec­tis­che leer­lin­gen hebben prob­le­men met tech­nisch lezen en spellen. Er zijn vol­doende mogelijkhe­den voor docen­ten om hun leer­lin­gen te helpen en te onder­s­te­unen als het gaat om de kop­pel­ing tussen let­ters en klanken, en het automa­tis­eren van woord­herken­ning in een vreemde taal. Maar ook niet-dyslectische leer­lin­gen die moeite hebben met een vreemde taal, kun­nen baat hebben bij extra oefenin­gen op dit gebied. Lees meer over dyslexie.

Adviezen & reacties

Reactie van bestuur Levende Talen op De instorting Het bestuur van Levende Talen reageert hieronder op de vier artikelen samengevat onder de titel ‘Instorting van de talen …’. De schrijvers stellen dat er een verband is tussen universiteit en voortgezet onderwijs. In beide is sprake van verschraling. In beide speelt rendement een grote rol. Dat is ook de mening van het bestuur van Levende Talen. Levende Talen heeft in 2013 in een onderzoeksrapport al het rendementsdenken van schoolleiders rond de

Visie van Levende Talen

Visie Levende Talen wil als vakinhoudelijke organisatie een bijdrage leveren aan het talenonderwijs en inspelen op de veranderingen met het oog op bevordering en verbetering van het talenonderwijs. Daarom besteedt Levende Talen veel aandacht aan actuele en te verwachten ontwikkelingen in het talenonderwijs. De professionalisering van de talendocent staat daarbij centraal alsook de positie van de talen in het onderwijs. Levende Talen vindt het van wezenlijk belang dat de docent goed toegerust blijft voor de praktijk. Daarnaast vindt Levende Talen

Over ons

Levende Talen heeft als doel: • het bevorderen en ontwikkelen van taalonderwijs in alle levende talen in brede zin; • het bieden van een platform aan taaldocenten; • het behartigen van belangen van taaldocenten. Om deze doelen te bereiken, organiseert Levende Talen studiedagen en congressen over taalonderwijs, informeert zij haar leden over nieuws en ontwikkelingen betreffende het vakgebied door middel van de tijdschriften Levende Talen Magazine en Levende Talen Tijdschrift, via nieuwsbrieven, via de website en via de sociale media

Over de sectie Chinees

Samenstelling bestuur Voorzitter: Marieke Havinga Secretaris: Gwendolyn Tates Penningmeester: Pauline Ruijs Lee Lid: Judith Zoetelief Lid: Fresco Sam-Sin Het bestuur is te bereiken via de mail: levendetalenchinees@gmail.com Op linked in via de groep Docenten Chinees Nederland, waar alle landelijke nieuws m.b.t. het vak Chinees wordt gedeeld. Missie De sectie Chinees van Levende Talen is de enige belangenvereniging van docenten Chinees in Nederland. Ze wil zich sterk maken voor de positie van het schoolvak Chinees in het voortgezet en hoger onderwijs