Category Archives: Vakbond

Uitnodiging Lerarenberaad 18 april Utrecht – namens FvOv

Als samenwerkende lerarenorganisaties hebben we ons vorig jaar bij de minister gemeld met het verzoek ons te ondersteunen in een onderzoek naar een betere vertegenwoordiging van de beroepsgroep Leraren. In gesprekken met OCW hebben we aangegeven dat we voor de zomer met een concrete aanvraag voor een onderzoek zullen komen. In onze brief naar de minister hebben we aangegeven dat we voorafgaand een Lerarenberaad voor leraren po, vo en mbo zullen organiseren, waarin er met afgevaardigden verkend zal worden welke

Gepubliceerd op de website van de FvOv

Oproep: doe mee aan het inventarisatieonderzoek onderwijstijd in het vo – FvOv Ontdek Groeikracht: gratis webinar en vragenuurtjes – FvOv Subsidieregeling Verbinding po-vo  – FvOv Ontwikkelkracht: netwerk expertscholen – FvOv Conferentie Met alle Respect! – FvOv Conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk. Meld je aan en praat mee! – FvOv Subsidie onderwijspersoneel opleiding tot leraar beschikbaar – FvOv NRO-congres Zoom IN | UIT op Onderwijskansen op 15 mei 2024 – FvOv

Bonden en werkgevers roepen nieuw kabinet op tot Deltaplan Lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren vandaag de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven.

Contributie-verklaring

Vakbondscontributie verrekenen met het brutoloon! Voor LEVENDE TALEN-leden die werkzaam zijn in het PO, VO, MBO (BVE) en HBO is het op basis van de CAO’s voor deze sectoren mogelijk om net als in de voorgaande jaren de betaalde contributie over het jaar 2023 te verrekenen met het bruto inkomen. Wat moet u doen? Om in aanmerking te komen voor dit voordeel dient u voor 1 november 2023 een contributieverklaring (u kunt die downloaden van de website), vergezeld van een